Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI RYSIEK

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę prawa polskiego (PL) NaviExpert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dobrzyckiego 4, 61-692 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy - Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000272157, NIP: 778-144-02-68, REGON:300420224.
 2. Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji przez Użytkownika.
 3. Regulamin zawiera także zasady świadczenia przez Usługodawcę usług opisanych Regulaminem według prawa polskiego, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. Usługi świadczone są w języku polskim. Językiem komunikowania się z Użytkownikiem jest język polski oraz język angielski (w odniesieniu do reklamacji).

II. DEFINICJE

 1. Aplikacja – oprogramowanie pod nazwą Rysiek, stworzone przez Usługodawcę, udostępniane za pośrednictwem danego Sklepu i przeznaczone do instalacji w pamięci Urządzenia Mobilnego.
 2. Aplikacja Sklepu – oprogramowanie przeznaczone dla Urządzeń Mobilnych, umożliwiające korzystanie z danego Sklepu za pośrednictwem Urządzenia Mobilnego wyposażonego w określony system operacyjny (Android, iOS lub WindowsPhone).
 3. Dane Cyfrowe – dane cyfrowe dostępne w Aplikacji lub pobierane oraz przesyłane za pośrednictwem Aplikacji z użyciem sieci internetowej, w tym dodatki do Aplikacji oraz informacje o wypadkach, fotoradarach i kontrolach drogowych zawarte w bazie danych Aplikacji lub bazie danych Usługodawcy.
 4. Konto – prowadzone dla Użytkownika przez Usługodawcę w ramach Serwisu Rysiek konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w związku z korzystaniem z Aplikacji.
 5. Operator – podmiot prowadzący dany Sklep (Spółka Google, Spółka Apple lub Spółka Microsoft)
 6. Regulamin - niniejszy dokument, określający między innymi zasady korzystania z Aplikacji.
 7. Serwis Rysiek – prowadzony w języku polskim przez Usługodawcę internetowy serwis o tematyce poświęconej Aplikacji, dostępny w domenie rysiekwidzimisie.pl
 8. Sklep – prowadzony przez danego Operatora internetowy sklep, służący w szczególności do dystrybucji utworów muzycznych i filmowych, e-booków oraz oprogramowania, przeznaczonych do korzystania na Urządzeniach Mobilnych wyposażonych w system operacyjny Android, iOS lub WindowsPhone – to jest sklep Google Play, sklep AppStore oraz sklep WindowsPhone Store.
 9. Spółka Apple - spółka Apple Inc. z siedzibą w Cupertino, Kalifornia, USA lub inna spółka powiązana ze spółką Apple Inc, (w tym od niej zależna), będąca Operatorem Sklepu AppStore
 10. Spółka Google – spółka Google Inc. zarejestrowana w stanie Delaware (USA), z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, USA, lub inna spółka powiązana ze spółką Google Inc. (w tym od niej zależna), będąca Operatorem Sklepu Google Play.
 11. Spółka Microsoft - spółka Microsoft Corp., zarejestrowana w stanie Waszyngton (USA), z siedzibą w Redmond, Waszyngton, USA, lub inna spółka powiązana ze spółką Microsoft Corp. (w tym od niej zależna), będąca Operatorem Sklepu WindowsPhone Store.
 12. Umowa - umowa o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika usług związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Aplikacji oraz określająca zasady korzystania z Aplikacji przez Użytkownika, której treść stanowią postanowienia Regulaminu. 
 13. Urządzenie Mobilne – urządzenie pozwalające na korzystanie z Aplikacji i z nią kompatybilne, w szczególności telefon komórkowy lub tablet.
 14. Usługodawca - NaviExpert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 15. Użytkownik  - podmiot będący stroną Umowy z Usługodawcą.

III. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Usługodawca udostępnia Aplikację do korzystania bez dodatkowych opłat z tego tytułu, za pośrednictwem danego Sklepu, zgodnie z Regulaminem oraz odrębnymi regulacjami tego Sklepu udostępnianymi przez jego Operatora.
 2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Regulamin przed zawarciem Umowy
  (w procesie uzyskania dostępu do Aplikacji), a także umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu. Regulamin dostępny jest nieprzerwanie na stronach Serwisu Rysiek oraz w Aplikacji lub na stronach danego Sklepu, dotyczących Aplikacji (w tym w postaci linku).
 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili zawarcia Umowy.
 4. Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym technicznych, technologicznych, prawnych, organizacyjnych lub ekonomicznych, a także w związku ze zmianami funkcjonalności Aplikacji.
 5. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna po upływie 45 dni od umieszczenia treści nowego Regulaminu w Serwisie Rysiek i w Aplikacji (lub na stronach danego Sklepu, dotyczących Aplikacji) oraz przesłania informacji Użytkownikowi na adres e-mail Użytkownika przekazany Usługodawcy w procesie uzyskania dostępu do Aplikacji.
 6. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmian Regulaminu ma możliwość rozwiązania Umowy na warunkach opisanych w pkt VI.5 Regulaminu.

IV.  WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Niezbędne wymagania techniczne, umożliwiające skorzystanie z Aplikacji przez Użytkownika obejmują:
  1. wykorzystanie aktualnej (w tym niewymagającej aktualizacji lub zainstalowanej na Urządzeniu Mobilnym) wersji Aplikacji Sklepu, umożliwiającej korzystanie z danego Sklepu,
  2. kompatybilne z Aplikacją, poprawnie skonfigurowane i znajdujące się w zasięgu sieci telekomunikacyjnej Urządzenie Mobilne, odbierające sygnał z systemu lokalizacji satelitarnej i umożliwiające lokalizowanie aktualnej pozycji geograficznej Użytkownika w celu umożliwienia korzystania z funkcji Aplikacji; podczas pobierania Aplikacji ze Sklepu podawana jest informacja, czy dane Urządzenie Mobilne jest kompatybilne z Aplikacją;
  3. Aplikację zainstalowaną na kompatybilnym Urządzeniu Mobilnym;
  4. aktywną i poprawnie skonfigurowaną na Urządzeniu Mobilnym usługę transmisji danych, udostępnioną przez operatora telekomunikacyjnego oraz uaktywnioną na Urządzeniu Mobilnym.
 2. System lokalizacji satelitarnej oraz usługa transmisji danych z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej, umożliwiające korzystanie z niektórych funkcji Aplikacji, nie są usługami świadczonymi przez Usługodawcę (w tym nie są elementem Aplikacji) i są dostarczane przez podmioty trzecie inne niż Usługodawca.
 3. Podmioty trzecie świadczące usługi lokalizacji satelitarnej oraz usługi transmisji danych mogą zbierać informacje dotyczące Urządzenia Mobilnego, w szczególności takie jak informacje techniczne o urządzeniu, systemie czy oprogramowaniu, z którego korzysta Użytkownik. Usługodawca nie ma wpływu na zbieranie takich danych przez podmioty trzecie. Regulacje dotyczące zbierania takich danych określane są przez podmioty trzecie świadczące takie usługi.

V. KORZYSTANIE Z APLIKACJI

 1. W celu korzystania z Aplikacji, w tym z Danych Cyfrowych, wymagane jest pobranie Aplikacji ze Sklepu oraz zainstalowanie jej na Urządzeniu Mobilnym.
 2. W celu zainstalowania Aplikacji na Urządzeniu Mobilnym, należy pobrać Aplikację ze Sklepu (w tym ze wskazanego przez danego Operatora serwera). Pobieranie Aplikacji może wymagać skorzystania z przeglądarki internetowej lub Aplikacji Sklepu, a także obejmować automatyczne jednoczesne pobranie wraz z Aplikacją niektórych Danych Cyfrowych.
 3. Instalacja Aplikacji może być dokonana na Urządzeniu Mobilnym kompatybilnym z Aplikacją i powinna być dokonana zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie Urządzenia Mobilnego w trakcie instalacji. Aby rozpocząć korzystanie z Aplikacji niezbędne jest także dokonanie akceptacji Regulaminu i ukończenie procedury uzyskania dostępu do Aplikacji (poprzez dokonanie rejestracji lub logowania) po zainstalowaniu Aplikacji.
 4. Pobranie i zainstalowanie Aplikacji przez osobę działającą w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej może być dokonane przez osobę fizyczną, która jest należycie umocowana do wykonywania w imieniu reprezentowanej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej wszystkich praw i obowiązków Użytkownika Aplikacji.
 5. Uzyskanie dostępu do Aplikacji jest możliwe z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych przez Usługodawcę, w tym poprzez zalogowanie się w Aplikacji z wykorzystaniem danych dostępowych do innych serwisów internetowych (w tym serwisu Facebook lub serwisów Usługodawcy) lub poprzez rejestrację Użytkownika.
 6. Procedura uzyskania dostępu do Aplikacji obejmuje złożenie przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji treści Regulaminu. W toku procedury uzyskania dostępu do Aplikacji Usługodawca może także umożliwić Użytkownikowi złożenie oświadczenia w przedmiocie wyrażenia zgody na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych oraz oświadczenia w przedmiocie wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych, poprzez wybranie właściwej opcji przy stosownych oświadczeniach.
 7. W okresie obowiązywania Umowy (po uzyskaniu dostępu do Aplikacji), w tym w ramach korzystania z Aplikacji, Użytkownik może podać Usługodawcy także dodatkowe dane, inne aniżeli dane przekazane Usługodawcy w procesie uzyskania przez Użytkownika dostępu do Aplikacji. W szczególności Użytkownik może podać następujące dane:
  1. płeć,
  2. miasto zamieszkania,
  3. numer telefonu.
  Podanie dodatkowych danych jest nieobowiązkowe i nie ma wpływu na możliwość korzystania Aplikacji. Podanie dodatkowych danych Użytkownik może połączyć ze złożeniem oświadczenia w przedmiocie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych. 
 8. Aplikacja umożliwia korzystanie z systemu lokalizacji satelitarnej za pośrednictwem kompatybilnego z Aplikacją Urządzenia Mobilnego, pozwalającego na transmisję danych z użyciem sieci telekomunikacyjnej dowolnego operatora telekomunikacyjnego mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami.
 9. Użytkownik korzysta z systemu lokalizacji satelitarnej w ramach Aplikacji, w sposób następujący:
  1. moduł GPS znajdujący się w Urządzeniu Mobilnym Użytkownika, za pomocą odebranego z satelitów sygnału radiowego, określa aktualną pozycję geograficzną Użytkownika, z dokładnością zależną od cech modułu,
  2. następnie moduł GPS, znajdujący się w Urządzeniu Mobilnym Użytkownika, przekazuje dane do systemu operacyjnego Urządzenia Mobilnego, na którym zainstalowana jest Aplikacja (do prawidłowego działania niektórych funkcji Aplikacji konieczne jest korzystanie z systemu lokalizacji satelitarnej umożliwiającego ustalenie aktualnej pozycji z wysoką precyzją, gdzie błąd w zakresie ustalenia aktualnej pozycji wynosi poniżej 100 metrów),
  3. w dalszej kolejności Aplikacja, zainstalowana na Urządzeniu Mobilnym komunikuje się z serwerem Usługodawcy, w celu pobierania (z użyciem usługi transmisji danych) z serwera pakietu zaktualizowanych Danych Cyfrowych.
 10. Użytkownik może skorzystać między innymi z następujących funkcji Aplikacji:
  1. śledzenie pozycji GPS Użytkownika na mapie udostępnionej w Aplikacji,
  2. zgłaszanie ostrzeżeń (przesyłanie informacji) m.in. o wypadkach, kontrolach drogowych, fotoradarach,
  3. otrzymywanie ostrzeżeń (informacji) o wypadkach, kontrolach drogowych, fotoradarach w okolicy aktualnej pozycji GPS Użytkownika.
 11. Korzystanie z niektórych funkcji Aplikacji wymaga połączenia z serwerem Usługodawcy poprzez sieć telekomunikacyjną i skorzystanie z usługi transmisji danych. Opłaty z tytułu korzystania z usługi transmisji danych Użytkownik we własnym zakresie uiszcza właściwemu operatorowi telekomunikacyjnemu według taryf ustalonych przez tego operatora.
 12. Informacje przesyłane przez Użytkownika w ramach korzystania z Aplikacji mogą zostać powiązane przez Usługodawcę z lokalizacją, w jakiej zdarzenia lub obiekty objęte informacjami wystąpiły lub się znajdują i zostać przekształcone w Dane Cyfrowe. Takie Dane Cyfrowe zostaną udostępnione dla innych Użytkowników korzystających z Aplikacji w pobliżu lokalizacji, z którą zostały powiązane. Udostępnione w ten sposób Dane Cyfrowe nie będą zawierać danych osobowych Użytkownika dostarczającego informacje przekształcone w Dane Cyfrowe ani danych dotyczących Urządzenia Mobilnego, z jakiego te informacje zostały wysłane, jak też nie będą umożliwiać powiązania danej lokalizacji z konkretnym Użytkownikiem.
 13. Wszelkie informacje przekazywane przez Użytkownika Usługodawcy w ramach Umowy, w tym informacje przekazywane w ramach korzystania z Aplikacji, nie mogą mieć charakteru bezprawnego, w tym nie mogą naruszać praw osób trzecich. Z chwilą przekazania tych informacji Użytkownik udziela Usługodawcy uprawnienia do wykorzystywania tych informacji, w tym do ich przekazywania lub ujawniania innym Użytkownikom korzystającym z Aplikacji.
 14. W Aplikacji mogą być wyświetlane oferty promocyjne i reklamy. Ich liczba oraz sposób ich prezentacji w Aplikacji może ulec zmianie bez uprzedniego powiadamiania Użytkownika.
 15. Aplikacja może podlegać regulacjom eksportowym Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA). Użytkownik jest zobowiązany przestrzegać wszelkich regulacji eksportowych, którym podlega Aplikacja.

VI. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą zaakceptowania Regulaminu i zakończenia procesu uzyskania dostępu do Aplikacji. Użytkownik otrzymuje automatyczne potwierdzenie uzyskania dostępu do Aplikacji (zawarcia Umowy) na adres e-mail przekazany Usługodawcy w procesie uzyskania dostępu do Aplikacji. Niezwłocznie po zawarciu Umowy Usługodawca tworzy dla Użytkownika Konto.
 2. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony. Postanowienia Regulaminu stanowią treść Umowy.
 3. Po zawarciu Umowy Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z Aplikacji, w tym z poszczególnych funkcjonalności Aplikacji oraz usług dodatkowych dostępnych w ramach lub w związku z Aplikacją (w wersji zainstalowanej przez Użytkownika).
 4. Użytkownik zawierając Umowę oświadcza tym samym, że:
  1. podane przez niego w procesie uzyskania dostępu do Aplikacji dane są zgodne ze stanem faktycznym,
  2. jest uprawniony do zawarcia Umowy,
  3. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  4. zapoznał się z Regulaminem (w tym załącznikami do Regulaminu) i zobowiązuje się go przestrzegać,
  5. nie pochodzi lub nie ma miejsca zamieszkania w kraju objętym embargiem Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz nie jest z kraju oznaczonego przez rząd USA jako kraj wspierający terroryzm oraz nie jest podmiotem objętym ustalonymi przez rząd USA restrykcjami kontraktowania.
 5. Użytkownik może rozwiązać Umowę w każdym czasie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
 6. Użytkownikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, która stanowi umowę zawartą na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000, Nr 22, poz. 271) o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w wypadku rozpoczęcia świadczenia usług za jego zgodą przed upływem 10 dni od zawarcia Umowy.
 7. Usługodawca może rozwiązać Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
 8. Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w sytuacji:
  1. określonej w pkt. VII.6 Regulaminu,
  2. korzystania przez Użytkownika z Aplikacji lub Danych Cyfrowych w sposób sprzeczny z  prawem lub Regulaminem,
  3. innego naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
 9. W sytuacjach opisanych w pkt VI.8 powyżej Usługodawca, przed rozwiązaniem Umowy, jest także uprawniony do zablokowania Konta Użytkownika (zablokowania Użytkownikowi możliwości korzystania z Aplikacji) na czas określony, w tym do czasu usunięcia przez Użytkownika skutków dokonanych naruszeń.
 10. W przypadku rozwiązania Umowy, Usługodawca usuwa niezwłocznie Konto Użytkownika (dokonuje niezwłocznej dezaktywacji dostępu Użytkownika do Aplikacji), natomiast Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego odinstalowania Aplikacji z Urządzenia Mobilnego.
 11. Dla skuteczności oświadczeń składanych drugiej stronie Umowy, dotyczących rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy, strony przyjmują przesłanie stosownych, jednoznacznych oświadczeń na adres poczty elektronicznej lub pisemnie. W odniesieniu do Użytkownika będzie to adres poczty elektronicznej przekazany Usługodawcy w procesie uzyskania przez Użytkownika dostępu do Aplikacji lub adres korespondencyjny przekazany Usługodawcy w ramach korzystania przez Użytkownika z Aplikacji, a w odniesieniu do Usługodawcy: pomoc@naviexpert.pl lub adres NaviExpert Sp. z o.o., ul. Dobrzyckiego 4, 61-692 Poznań.

VII. ZASADY UDZIELENIA LICENCJI

 1. Z chwilą zawarcia Umowy Usługodawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Aplikacji oraz Danych Cyfrowych wyłącznie w ramach Aplikacji. Licencje mają charakter niewyłączny, nieprzenoszalny i nieograniczony terytorialnie. Licencje na korzystanie z Aplikacji oraz na korzystanie z Danych Cyfrowych udzielane są bez dodatkowych opłat z tytułu ich udzielenia.
 2. Licencje udzielane są na czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż okres obowiązywania Umowy.
 3. Licencje umożliwiają korzystanie z Aplikacji oraz Danych Cyfrowych w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego (zgodnego z Regulaminem) korzystania z Aplikacji oraz Danych Cyfrowych.
 4. Licencje upoważniają do korzystania z Aplikacji oraz Danych Cyfrowych na maksymalnie 5 (pięciu) Urządzeniach Mobilnych Użytkownika, bez prawa do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji:
  1. wprowadzenie do pamięci (w tym pamięci RAM) Urządzenia Mobilnego,
  2. utrwalenie w pamięci Urządzenia Mobilnego oraz wyświetlanie w tym Urządzeniu Mobilnym,
  3. tymczasowe zwielokrotnienie w pamięci Urządzenia Mobilnego, niezbędne do korzystania z Aplikacji i Danych Cyfrowych.
  4. przystosowanie Aplikacji niezbędne do korzystania z niej za pośrednictwem Urządzenia Mobilnego (konfiguracja sprzętowa i programowa).
 5. Zabronione są jakiekolwiek działania Użytkownika związane z:
  1. badaniem i testowaniem funkcjonowania Aplikacji i Danych Cyfrowych w celu poznania ich idei i zasad funkcjonowania,
  2. samodzielną modyfikacją programistyczną Aplikacji i Danych Cyfrowych
  3. wyodrębnieniem Danych Cyfrowych oraz ich części składowych z Aplikacji, jak również wyodrębnieniem części składowych Aplikacji, a także jakimkolwiek ich modyfikowaniem, dekompilacją i dezasemblacją oraz ich użytkowaniem w oderwaniu od Aplikacji,
  4. uzyskiwaniem informacji, w sposób inny niż od Usługodawcy, o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania Aplikacji lub Danych Cyfrowych,
  5. publikowaniem Aplikacji lub Danych Cyfrowych,
  6. innym niż publikowanie udostępnianiem Aplikacji lub Danych Cyfrowych osobom trzecim, w tym wynajmowaniem, wydzierżawianiem, użyczaniem lub przekazywaniem, w szczególności w celu skopiowania Aplikacji lub Danych Cyfrowych,
  7. korzystaniem z Aplikacji niezgodnie z Regulaminem, w tym wskutek podjęcia działań zakazanych Regulaminem lub obowiązującym prawem.
 6. Naruszenie przez Użytkownika zasad licencji uprawnia Usługodawcę do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dany Operator oraz wyznaczone przez niego podmioty są  lub mogą być upoważnione obok Usługodawcy do egzekwowania postanowień licencyjnych wynikających z Umowy.

VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Autorskie prawa majątkowe do Aplikacji oraz Serwisu Rysiek, a także elementów Aplikacji oraz elementów stron Serwisu Rysiek, w tym do logotypu, a także do układu i kompozycji tych elementów, umieszczonych w Aplikacji i Serwisie Rysiek, przysługują Usługodawcy, za wyjątkiem oznaczeń partnerów Usługodawcy (w tym Operatorów). Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkownika składników wskazanych w niniejszym pkt VIII.1, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą Usługodawcy.
 2. Usługodawcy przysługują wszelkie uprawnienia pozwalające na świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika usług związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Aplikacji oraz usług w ramach Aplikacji.
 3. Użytkownik nie posiada praw do prezentowania lub innego wykorzystywania Aplikacji i Danych Cyfrowych w celach komercyjnych lub wykraczających poza dozwolony użytek.
 4. W zakresie, w jakim Użytkownik w związku z korzystaniem z Aplikacji korzysta z usług świadczonych przez podmioty trzecie, ma on obowiązek we własnym zakresie przestrzegać określonych przez podmioty trzecie (w tym podmioty świadczące usługi transmisji danych) regulacji (w szczególności regulaminów i umów) oraz uiszczać wszystkie opłaty związane z korzystaniem przez niego z usług podmiotów trzecich. W szczególności, korzystając z usług świadczonych przez podmioty trzecie, Użytkownik nie może zakłócać korzystania z tych usług przez inne osoby niż Użytkownik, jak też podejmować działań skierowanych na uzyskanie nieuprawnionego dostępu do elementów składowych tych usług, do których to elementów Użytkownikowi nie przydzielono dostępu. Użytkownik jest także zobowiązany przestrzegać wszelkich regulacji dotyczących korzystania ze Sklepów, udostępnianych przez Operatorów.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. utratę przez Użytkownika danych lub ewentualne szkody, które to zdarzenia powstały w wyniku nieprawidłowego korzystania z Urządzenia Mobilnego bądź nieprawidłowego działania lub wad Urządzeń Mobilnych, którymi posługuje się Użytkownik,
  2. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostępu do Aplikacji, będące następstwem siły wyższej,
  3. nieprawidłowe działanie transmisji danych w sieciach operatorów telekomunikacyjnych,
  4. skutki podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych danych podczas tworzenia Konta (rejestracji lub logowania),
  5. szkody powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Aplikacji w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  6. skutki niepoprawnego działania Aplikacji, błędów w Danych Cyfrowych lub błędów w odczycie Danych Cyfrowych, wynikających z zainstalowania Aplikacji niezgodnie ze wskazówkami Usługodawcy lub będących następstwem niezainstalowania wymaganych aktualizacji Aplikacji.
 2. Korzystanie z Aplikacji nie wyłącza po stronie Użytkownika obowiązku znajomości przepisów Prawa o ruchu drogowym oraz posiadania odpowiednich uprawnień zezwalających na prowadzenie pojazdów. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania przez Użytkownika przepisów ruchu drogowego, w tym w szczególności za zdarzenia spowodowane używaniem Aplikacji lub Danych Cyfrowych z jednoczesnym naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 3. W zakresie objętym Regulaminem Usługodawca odpowiada za działanie Aplikacji i korzystanie z niej przez Użytkownika, z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Operator odpowiada za funkcjonowanie Aplikacji jedynie w takim zakresie, w jakim odpowiedzialność ta przewidziana jest przez prawo, któremu podlega Operator lub przez regulacje Operatora, którym podlega Użytkownik.
 4. Usługodawca zapewnia Użytkownikowi konsultacje dotyczące korzystania z Aplikacji w dni powszednie w godzinach 9:00-17:00 w trybie telefonicznym pod numerem Usługodawcy: +48 693 331 723 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: tarapaty@rysiekwidzimisie.pl. Operator nie świadczy usług serwisu ani usług wsparcia Aplikacji.
 5. Użytkownik akceptuje fakt, że dokładność informacji generowanych przez Aplikację lub dostępnych w Aplikacji (w tym informacji związanych z lokalizowaniem aktualnej pozycji geograficznej) może zależeć od treści, charakteru lub rodzaju danych wprowadzonych przez Użytkownika bądź innych Użytkowników do bazy danych Aplikacji lub bazy danych Usługodawcy, jak też może zależeć od sposobu wprowadzenia tych danych do bazy danych.

X. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika będącego osobą fizyczną niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego (Umowy), które zostały przekazane Usługodawcy w procesie uzyskania dostępu do Aplikacji.
 2. W odniesieniu do danych osobowych Użytkownika będącego osobą fizyczną Usługodawca stosuje unormowania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika będącego osobą fizyczną przez Usługodawcę zawiera Polityka Prywatności, stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu.

XI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownikowi przysługuje reklamacja w zakresie dotyczącym nieprawidłowego działania Aplikacji oraz w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Usługodawcę usług związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Aplikacji.
 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Użytkownika (w szczególności imię i nazwisko lub firma),
  2. adres poczty elektronicznej oraz ewentualnie adres do korespondencji (pocztowej),
  3. przedmiot reklamacji,
  4. okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje należy składać pisemnie na adres: ul. Dobrzyckiego 4,  61- 692 Poznań lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pomoc@naviexpert.pl
 5. Reklamacja może zostać złożona w języku polskim lub angielskim.
 6. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni i udziela Użytkownikowi odpowiedzi drogą elektroniczną (na wskazany w reklamacji adres poczty elektronicznej) albo pisemnie (na wskazany w reklamacji adres pocztowy). Język odpowiedzi (polski lub angielski) odpowiadać będzie zgłoszeniu reklamacyjnemu.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin i zawarta na jego podstawie Umowa podlegają prawu polskiemu.
 2. Zasady korzystania Użytkownika z danego Sklepu określa Operator tego Sklepu.
 3. Wszelkie spory powstałe na gruncie realizacji Regulaminu podlegają rozstrzygnięciu właściwemu sądowi powszechnemu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także innych odpowiednich regulacji prawnych.
 5. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.05.2014 roku.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie Umowy, w celu jej realizacji (w tym świadczenia usług związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Aplikacji oraz rozpatrywania reklamacji). Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są także przez Usługodawcę po uzyskaniu zgody Użytkowników w określonych przez Usługodawcę innych celach, w szczególności w celach statystycznych oraz w celach marketingowych. Zgoda udzielona przez Użytkownika może być przez niego w każdym czasie odwołana.

Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Niektóre z danych osobowych Użytkownika (w szczególności adres poczty elektronicznej) Usługodawca może otrzymać od podmiotu prowadzącego serwis internetowy Facebook (tj. od spółki Facebook Inc. zarejestrowanej w stanie Kalifornia, z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, USA, lub od  podmiotu z tą spółką powiązanego, w tym zależnego od tej spółki), w przypadku skorzystania w procesie uzyskania dostępu do Aplikacji z narzędzi pozwalających na zalogowanie się w Aplikacji z wykorzystaniem danych dostępowych do serwisu Facebook.

Dane osobowe przekazywane Usługodawcy mogą także służyć do weryfikacji, czy Użytkownik spełnia wymagane w Regulaminie warunki.

Wykorzystywanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika do celów marketingowych oznacza ich wykorzystanie w szczególności do przesyłania Użytkownikowi drogą elektroniczną informacji handlowych (dotyczących Usługodawcy, jego usług, partnerów handlowych Usługodawcy i ich usług, w tym przesyłania informacji o akcjach promocyjnych organizowanych przez Usługodawcę) wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika.

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. Usługodawca zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawa dostępu do treści własnych danych oraz ich poprawiania. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Usługodawca przetwarza je gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcę lub gdy Usługodawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Usługodawcę danych osobowych innemu niż Usługodawca administratorowi danych.

Usługodawca stosuje szczególne zasady ostrożności związane z zachowaniem prywatności Użytkowników i ochroną ich danych osobowych, w tym dba o bezpieczeństwo tych danych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych. W szczególności Usługodawca zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne.

W Serwisie Rysiek organizowane mogą być konkursy i promocje. Dane osobowe Użytkowników, którzy wezmą udział w konkursie, wykorzystywane są do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie.

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym zakresie i na niezbędny okres - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Usługodawcy czynności związane z realizacją Umowy.

Usługodawca może zbierać oraz gromadzić, nie będące danymi osobowymi, informacje dynamiczne o prędkości jazdy na poszczególnych odcinkach dróg od Użytkowników. Zbieranie i gromadzenie wskazanych w zdaniu poprzedzającym informacji odbywa się przy wykorzystaniu algorytmów szyfrujących. W szczególności zbieranie powyższych informacji odbywa się w sposób wyłączający możliwość ich skojarzenia z:

1)    numerem MSISDN karty SIM używanej przez Użytkownika w Urządzeniu Mobilnym, na którym zainstalowana jest Aplikacja,
2)    numerem IMEI Urządzenia Mobilnego Użytkownika, na którym jest zainstalowana Aplikacja.

Powyższe informacje zbierane są w celu statystycznym oraz w celu świadczenia usług związanych z korzystaniem przez Użytkowników z Aplikacji (w tym usług dostępnych w ramach Aplikacji). W szczególności informacje te wykorzystywane są przez Usługodawcę do poprawy jakości świadczonych usług oraz usprawnienia procesu ich świadczenia.